CÔNG TY TNHH SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRẦN & TRẦN

有限会社Tran & Tran知的財産

Giới thiệu công ty

Chúng tôi hiểu rằng các tài sản trí tuệ chiếm một phần trọng yếu trong tổng tài sản của doanh nghiệp, mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật riêng và sẽ là thách thức lớn đối với doanh nghiệp khi mở rộng thị trường hoạt động. Vì thế, sứ mệnh của chúng tôi là thông qua việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, sẽ bảo vệ và phát triển các tài sản trí tuệ của bạn không chỉ tại Việt Nam mà cả quốc tế.

Chúng tôi thực hiện đầy đủ các dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ, trong đó các hoạt động chủ chốt của chúng tôi là: Tra cứu nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế;Tư vấn về khả năng đăng ký, sử dụng nhãn hiệu, kiểu dáng và sáng chế; Đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, bản quyền và giống cây trồng mới; Sửa đổi, chuyển nhượng nhãn hiệu, kiểu dáng và sáng chế; Duy trì, gia hạn hiệu lực bằng nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế và giống cây trồng mới; Xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Thương mại hóa tài sản trí tuệ; Quản trị tài sản sở hữu trí tuệ.

Danh mục

  Law

Lĩnh vực
Chứng chỉ sở hữu
 • 工業所有権代理人証明書
Lần đầu có miễn phí hay không
Hình thức
 • Điện thoại
 • Mail
 • Chatwork
 • Các loại hình chat khác
 • Trực tiếp
Khu vực
 • Tất cả khu vực
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt